ផលិតផល

ផលិតផលពិសេស

លេខធាតុ ឈ្មោះ​ផលិតផល ស្តង់ដារ លេខ Cas
1 គ្លីលីន USP / EP / FCCA / AJI ៥៦-៤០-៦
2 អិល - លីស៊ីនអេចអិល USP / EP / FCCA / AJI ៦៥៧-២៧-២
3 អិលធីថននីន USP / EP / FCCA / AJI ៧២-១៩-៥
4 អិល - ទ្រីប៉ូប៉ូផាន USP / EP / FCCA / AJI ៧៣-2២២-៣
5 L-Phenylalanine USP / EP / FCCA / AJI ៦៣-៩១-២
6 អិលវ៉ាលីន USP / EP / FCCA / AJI ៧២-១៨-៤
7 អិល - ឡេកស៊ីន USP / EP / FCCA / AJI ៦១-៩០-៥
8 អិល - អ៊ីហ្គូស្យូន USP / EP / FCCA / AJI ៧៣-៣២-៥
9 អិលមេទីនីន USP / EP / FCCA / AJI ៦៣-៦៨-៣
10 ឌីអិល - មេទីននីន USP / EP / FCCA / AJI ៥៩-៥១-៨